„ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В

„ХЕПИ ЛЕЙДИ“ ЕООД“

№ ESF-2303-03-02015/25.06.2013 г.

Продължителност на проекта -12 месеца. Общ размер на финансовата помощ—132 271,63 лева. Преки ползватели на помощта по проекта са общо 175 души, ръководен и производствен персонал на фирмата, представители на целевата група.

                    ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовите дейности във фирма „Хепи Лейди“ ЕООД.

                    ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

                              Обща цел (цели):

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Общата цел на проекта е осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в Хепи Лейди“ ЕООД.

отговарящи на приложимото национално и европейско законодателство. Проектът ще допринесе за повишаване физическото, психическото и социалното благополучие на заетите лица, както и за повишаване качеството и производителността на фирмата.

                              Специфична цел (цели):

Общата цел ще бъде реализирана посредством постигането на специфичните цели:

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

– подобряване микроклимата за работа във фирмата и защита на работещите лица от вредните за здравето и безопасността фактори чрез инвестиции в колективни и лични предпазни средства и работно облекло.

– усъвършенстване фирмената организация на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси.

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в Хепи Лейди“ ЕООД,

Подобряване условията на труд чрез модернизиране на вентилационната инсталация и силнотоковата, мълниезащитна и заземителна инсталации на кухня „Ученическо хранене и кетъринг“.

Обучение на работещите във фирма Хепи Лейди“ ЕООД за безопастна работа във връзка с въвеждането в експолатация на нова кухня и разработване на нови дейности на предприятието.