broshura_corr5________________________________________________________________________________________________________________________________

С документите по процедурата можете да се запознаете в прикачените файлове по-долу:

Заповед за откриване на процедура

Изисквания към офертите

Декларация на кандидата

Декларация на подизпълнител

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Оферта

 Проект на договор

 Декларация винетни такси

 Декларация – списък на ангажиран персонал

 Списък превозни средства

 Декларация – застрахователни полици

 Декларация ДДС

 Декларация ЕИК

Документи се приемат на адрес: гр. Варна, 9002, бул. Цар Освободител, 25,

до 17,00 часа на 04,11,2014 г.
Офертите ще бъдат отворени на 05,11,2014 г. от 11.00 часа на същия адрес.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. „Хепи лейди“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.“