broshura_corr2________________________________________________________________________________________________________________________________

 Обява съгл. ПМС 69/11.03.2013

 ОБЯВА

 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „Хепи Лейди” ЕООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски Социален Фонд на Европейския съюз 2007-2013, Схема за предоставяне на БФП: BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” и съгласно сключен договор № ESF-2303-03-02015/25.06.2013 год.

Име проект: “Инвестиция за по-добри условия на труд в „Хепи Лейди” ЕООД” финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски Социален Фонд на Европейския съюз 2007-2013, Схема за предоставяне на БФП: BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” и съгласно сключен договор № ESF-2303-03-02015/25.06.2013 год.

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

  1. Обява № 001/27.01.2014 г.
  2. Дата на публикуване: 27.01.2014 г.
  3. Програма: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  4. Възложител: „Хепи Лейди” ЕООД, тел.: +359 52 602 617, факс: +359 52 602 618
  5. Обект и вид на процедурата: Избор с публична покана – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „Хепи Лейди” ЕООД по проект “Инвестиция за по-добри условия на труд в „Хепи Лейди” ЕООД” финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски Социален Фонд на Европейския съюз 2007-2013, Схема за предоставяне на БФП: BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” и съгласно сключен договор № ESF-2303-03-02015/25.06.2013 год.
  6. Адрес, на който може да бъде получена документация: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25
  7. Дата и място на подаване на оферти:Подаване на оферти в срок до 06.02.2014 г., 15.00 ч. гр.  Варна, бул. „Цар Освободител” № 25
  8. Интернет адреси, на които може да получите пояснителни документи и документация:

 – http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

 – http://www.cateringhappylady.com